Общи условия

Общи Условия

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват договор между Вас и ДЕРОЛ ЕООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте този сайт.

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фирма ДЕРОЛ ЕООД и ползвателите на сайта, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на предоставяните от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГИ.

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„УСЛУГА/И“ е получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. УСЛУГИТЕ, предоставяни от ДЕРОЛ ЕООД на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

2. ДЕРОЛ ЕООД предоставя, а ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват УСЛУГИТЕ, съгласно параметрите, обявени на страницата на ДЕРОЛ ЕООД в интернет.

3. При използването на УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не трябва да използват софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването ѝ от другите ПОТРЕБИТЕЛИ.

4. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да не използват УСЛУГИТЕ в противоречие с приложимото законодателство. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно, спазвайки съответното местно законодателство.

5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ осигуряват самостоятелно оборудването за достъп до УСЛУГИТЕ и тяхното управление.

6. С оглед повишаване качеството на УСЛУГИТЕ, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други, свързани с това дейности, ДЕРОЛ ЕООД има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата. ДЕРОЛ ЕООД е задължена своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването. Не може да се гарантира, че достъпът до уеб сайта ще бъде непрекъснат или безпроблемен по всяко време, както и, че уеб сайтът или сървърът, чрез който се осъществява достъпа до сайта, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти.

7. ДЕРОЛ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно Закона за защита на личните данни. Фирма ДЕРОЛ ЕООД събира и обработва само данните, които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изпращат чрез формата за контакти (име, имейл и телефон), с цел да се осъществи връзка с фирмата, при което фирма ДЕРОЛ ЕООД се задължава да не използва за други цели тези данни, както и да не ги предоставя на трети лица.

IV. АВТОРСКИ ПРАВА

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
2. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипервръзка към неговия интернет адрес.

3. Всички изображения, дизайнът на сайта, включително разположената на страниците информация, доколкото тя не съставлява обществена информация, са обект на авторско право.

4. Никаква част от сайта не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие от страна на собственика на сайта.

5. Собственикът на сайта не поема никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в уеб сайта линкове.